• Kerntaken

  • Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voerentechnische beleid.
  • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten wordenaangeleerd.
  • Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.
  • Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma ́s vast per leeftijdscategorie.
  • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
  • Geeft aan de hand van schema ́s envoorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainersper categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijkebelangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk).
  • Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen).Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor hetnieuwe seizoen.
  • Bezoekt vergaderingen KNVB betreffende competitiezaken.
  • Bij voorkeur metwedstrijdsecretaris.
  • Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid.
  • (Stimuleert eventueel) Organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen, welpen t/m junioren.