• Wij vinden het belangrijk dat onze leden met plezier hun sport kunnen beoefenen en zich sportief en persoonlijk kunnen ontwikkelen. Daarom maken we met elkaar afspraken en spreken elkaar aan op gedrag dat plezierig sporten in de weg staat.

  Je vindt de afspraken terug in onze Gouden Regels en het huishoudelijk reglement. 
  (Vastgesteld door de ALV Voetbal op 7 juni 2017, gewijzigd door de ALV 19 juni 2019 – toevoeging van artikel 8b)

 • Artikel 1: Afdeling voetbal

   Artikel 1: Afdeling voetbal

   1. De afdeling voetbal van de omni vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 (hierna: de afdeling voetbal) is opgericht op 31 december 1911. Op dit huishoudelijk reglement zijn de statuten van de omni vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 (hierna: de omni vereniging) van toepassing.
  • Artikel 2: Doel

   De afdeling voetbal stelt zich ten doel om, als onderdeel van het brede aanbod van sport- en buurtactiviteiten van de omni vereniging:

   1. voetbalwedstrijden (veld- en zaalvoetbal) te verzorgen voor de leden;
   2. trainingen aan te bieden aan leden en aspirant-leden veldvoetbal;
   3. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren.
  • Artikel 3: Tenue

   1. Het tenue is een bordeaux rode shirt, een lichtblauwe broek en bordeaux rode kousen.
   2. Leden zijn verplicht tijdens competitie- en bekerwedstrijden het tenue te dragen.
   3. Het bestuur bepaalt welk (merk) tenue en leverancier aan de eisen voldoet.
   4. Bij trainingen en wedstrijden is het dragen van geschikt schoeisel en scheenbeschermers (veldvoetbal) verplicht.
  • Artikel 4: Lidmaatschap

   1. Leden van de afdeling voetbal zijn eveneens lid van de omni vereniging.
   2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de afdeling voetbal gebeurt door het indienen van volledig ingevuld en ondertekend een aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie (inclusief een kopie legitimatiebewijs en digitale pasfoto vanaf de leeftijd van 12 jaar).
   3. Op basis van de aanmelding besluit het bestuur van de afdeling voetbal over de toetreding van het lid. Het lidmaatschap gaat in nadat de eerste contributie en eventueel entreegeld door het lid is betaald. Het bestuur van de afdeling voetbal kan de toetreding van een lid alleen met redenen omkleed weigeren.
   4. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (e-mail) plaats te vinden voor 1 mei. Een opzegging is pas geldig als het betreffende lid per e-mail een bevestiging van de opzegging van de ledenadministratie heeft ontvangen. Bij opzeggingen na 1 mei is het lid de contributie voor het hele volgende verenigingsjaar verschuldigd.
   5. Het algemeen bestuur van de omni vereniging kan volgens vastgestelde criteria ereleden en leden van verdienste benoemen als blijk van waardering voor een bijzondere bijdrage aan de vereniging.
  • Artikel 5: Contributie

   1. Elk verenigingsjaar worden in de ledenvergadering met inachtneming van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) de lidmaatschapscategorieën en bijbehorende contributiebedragen vastgesteld. Er kunnen individuele contributies en/of teamcontributies worden vastgesteld.
   2. De contributie wordt in beginsel betaald door middel van automatische incasso. Een lid machtigt gelijktijdig met zijn aanmelding de afdeling voetbal om de jaarlijkse contributie te incasseren. Wanneer automatische incasso niet mogelijk blijkt kan het bestuur de contributie op andere wijze innen en er toe besluiten daarvoor aanvullende administratiekosten in rekening te brengen.
   3. Het bestuur kan nadere regels bepalen voor de inning van de contributies.
   4. Het bestuur kan de vordering van de contributiegelden en eventuele administratiekosten uit handen te geven als een lid in gebreke blijft. De hiermee gemoeide kosten komen volledig voor rekening van het lid.
   5. Als een lid bij beëindiging van het lidmaatschap nog openstaande verplichtingen heeft (contributie en/of boetes) dan zal bij de KNVB een financiële blokkade worden geregistreerd zodat een speler geen lidmaatschap kan krijgen bij een andere voetbalvereniging.
  • Artikel 7: Sancties

   1. Het bestuur kan sancties (boetes, speelverboden, schorsingen) opleggen aan leden en teams die zich niet houden aan:
    a. de reglementen van de KNVB en/of
    b. het huishoudelijk reglement en de gedragsregels van de afdeling voetbal en/of
    c. individuele besluiten en/of aanwijzingen van het bestuur en/of
    d. het tijdig voldoen aan hun financiële verplichtingen.
   2. Bij herhaaldelijke en/of ernstige overtreding van de onder lid 1a t/m 1d vermelde zaken kan een lid worden geroyeerd. Een royement kan uitsluitend schriftelijk worden opgelegd door het algemeen bestuur van de omni vereniging.
   3. Wanneer bij een team voorafgaande aan of gedurende het seizoen de participatie ten aanzien van team- en/of verenigingstaken naar het oordeel van het bestuur onvoldoende is, kan het bestuur het betreffende team uit competitie nemen en/of het lidmaatschap van aan dit team deelnemende leden beëindigen.
   4. Door de KNVB opgelegde boetes aan een individuele speler moeten door de betrokken speler respectievelijk het betrokken team betaald worden. Als een team niet op eigen initiatief een boete voldoet dan zal de boete omgeslagen worden over de individuele spelers van het team.
  • Artikel 6: Rechten en plichten

   1. Leden hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden, trainingen, vergaderingen en overige activiteiten van de afdeling voetbal en de omni vereniging.
   2. Leden moeten zich houden aan de statuten van de omni vereniging en het huishoudelijk reglement en gedragsregels (‘gouden regels’) van de afdeling voetbal, zoals gepubliceerd op de website. Leden moeten aanwijzingen en besluiten van het bestuur opvolgen.
   3. Het bestuur kan aan de leden en aan de ouders en verzorgers van jeugdleden eisen stellen ten aanzien van het uitvoeren van taken voor het team, de afdeling en/of de vereniging.
   4. Het lid moet adreswijzigingen en wijzigingen in (bank)rekeningnummers aan de ledenadministratie doorgeven.
   5. Wanneer niet aan de contributieverplichting wordt voldaan, kan geen enkele aanspraak worden gemaakt op de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn.
  • Artikel 9: Ledenvergadering

   1. Tweemaal per jaar wordt door het bestuur een ledenvergadering bijeen geroepen. Op de voorjaarsvergadering wordt de begroting voor het daaropvolgende seizoen vastgesteld. Op de najaarsvergadering wordt het financieel verslag van het voorafgaande seizoen vastgesteld.
   2. Het tijdstip van de ledenvergadering en de agenda worden tenminste twee weken voor de vergadering bekend gemaakt via de website en per e-mail aan de leden. De stukken behorende bij de agendapunten worden uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering aan de leden beschikbaar gesteld.
   3. Voorstellen voor de ledenvergadering moeten ten minste drie dagen voorafgaand aan de ledenvergadering in het bezit van het bestuur zijn. De vergadering beslist of te laat binnengekomen voorstellen al of niet in behandeling worden genomen.
   4. Het bestuur kan desgewenst extra ledenvergaderingen uitschrijven. Leden kunnen initiatief nemen tot het bijeenroepen van de ledenvergadering door middel van een schriftelijk verzoek aan het bestuur, dat wordt ondersteund door tenminste vijf procent van de leden van de afdeling. Het bestuur moet de vergadering dan binnen een termijn van vier weken beleggen.
   5. In het geval er hoofdelijk gestemd dient te worden over vaststellingen en besluiten heeft ieder ter vergadering aanwezig lid één stem. Een ouder/ verzorger van een jeugdlid heeft namens dit jeugdlid één stem. Machtigingen zijn niet geldig.
   6. Het bestuur kan nadere procedures opstellen omtrent de ledenvergaderingen en stemmingen.
  • Artikel 8: Bestuur

   1. Het bestuur beheert de zaken van de afdeling overeenkomstig de statuten en de daarop gegronde reglementen.
   2. Bestuursleden worden door de ledenvergadering benoemd voor een periode van in principe drie jaren en zijn door de ledenvergadering herbenoembaar.
   3. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden.
   4. Het bestuur stelt functionarissen aan en stelt commissies in die voor de afdeling voetbal bepaalde taken uitvoeren.

    Artikel 8b Vertrouwenscontactpersoon

   Het bestuur stelt een of meer vertrouwenscontactpersonen (VCP) aan voor de afdeling voetbal.
   VCP en bestuur werken conform het Protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v.
   grensoverschrijdend gedrag- Vertrouwenscontactpersoon van sportvereniging en sportbond, van
   NOC*NSF.

  • Artikel 11: Wijziging van het huishoudelijk regelement

   1. Het huishoudelijk reglement van de afdeling kan alleen gewijzigd worden door een besluit van een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar de wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.
   2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement vereist ten minste tweederde deel van de uitgebrachte stemmen in een vergadering.
  • Artikel 10: Schade aan eigendommen

   1. Ieder lid moet zorgvuldig omgaan met de terreinen, gebouwen en materialen die eigendom zijn van de vereniging dan wel aan de vereniging beschikbaar zijn gesteld.
   2. Ieder lid is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade kosten voor de vereniging met zich meebrengt, kan het bestuur die verhalen op het lid.
   3. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging.