• Kerntaken

   

  • Leidinggeven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van eenvoetbalvereniging.
  • Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief)kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend enuitgedragen.
  • Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies.

   

   

 •  VOORZITTER

   

  • Leiding geven aanen toezicht houden op het verenigingsleven.
  • Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van devereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen vanofficiĆ«le instanties.
  • De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
  • Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
  • Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.
  • Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden encommissies.Laatzich periodiek informeren door de commissies
  • .Officieel woordvoerder van de vereniging.Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
  • Bezoeken KNVB vergaderingen.
  • In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie, bijverhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.
  • In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar hetverenigingsnieuws.

   

 • SECRETARIS

   

  • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van deverenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
  • Behandelen van ingekomen stukken.De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
  • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering enperiodieke bestuursvergaderingen.Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens hetbestuur.
  • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beherenvan officiĆ«le stukken zoalshypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
  • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
  • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen enandere bepalingen.
  • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijkoverheidsinstanties).
    
  • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
  • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

   

   

 •  

  PENNINGMEESTER

   

  • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
  • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
  • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
  • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
  • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
  • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
  • Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden.
 • Helpdesk Bestuur