• De algemene ledenvergadering (ALV) is de mogelijkheid voor alle leden om zich te uiten. Ofwel door een stem uit te brengen, of wel door met andere leden in gesprek te gaan.

  Hoewel het bestuur in principe de koers uitzet, is het voor de vereniging van groot belang om juist nu de waarde van de ALV te benutten. Het gaat hier tenslotte om de kijk van de leden waar je in de essentie voor verenigt en organiseert.

 • Agenda

  1.  Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen/ingekomen stukken 
  3. Notulen vorige ALV 
  4. Visie op interne organisatie
  5. Aan- en aftreden bestuursleden 
  6. Begroting seizoen */* 
  7. Benoeming kascommissie
  8. W.v.t.t.k/Rondvraag 
  9. Sluiting

   

 • Notulen ALV